Lu?n Đ?i Th?a

Nh?p Trung Quán Lu?n

Ngài Nguy?t X?ng

Madhyamikavatara by Chandrakirti

Tác ph?m Nh?p Trung Quán Lu?n ?ă ???c ??a vào Tây T?ng sau khi Vi?n ??i H?c Nalanda b? ng??i H?i Giáo xâm l?n. Sau 15 th? k?, ngày hôm nay nhi?u qu?c gia trên toàn th? gi?i có ?u?c duyên lành tu h?c bài Lu?n gi?i c?a T? Nguy?t X?ng trên ngôn ng? c?a qu?c gia ḿnh.   ?ây là b?n d?ch ??u tiên sang ti?ng Vi?t.

Xu?t b?n 2015. ??c thêm

Nhap Trung Quan Luan 12-03-15

Đ?i Th?a T?p B? Tát H?c Lu?n
Ngài T?ch Thiên

Siksasamuccaya by Santideva

??i Chánh Tân Tu ??i T?ng Kinh (Taisho Shinshù Daij̣kyo) là m?t b? ??i T?ng Kinh b?ng ch? Hán, ???c ?n hành ? Nh?t và ? ?ài Loan g?m 100 t?p. M?i t?p có ?? dày khác nhau t? 500 trang ??n h?n 1000 trang kh? gi?y A4. ?ây là m?t b? ??i T?ng ?ă ???c nhi?u h?c gi? và các nhà nghiên c?u v? Ph?t H?c ch?n làm b? ??i T?ng tiêu bi?u so v?i nh?ng b? khác nh?: Càn Long ??i T?ng hay ??i T?ng th?i nhà Minh v.v… Ngày nay ??i Chánh Tân Tu ??i T?ng Kinh ?ă ???c d?ch ra nhi?u ngôn ng? nh? Anh, Pháp, ??c và trong ?ó có c? ti?ng Vi?t. ?ây là m?t duyên lành cho nh?ng ai sau n?y không rành ch? Hán, ch? Nh?t, có th? tra c?u th?ng b?ng ti?ng Vi?t và nh?ng ngo?i ng? khác. Eng: A Compendium of Buddhist Doctrine.  Vi?t d?ch Hoà Th??ng Nh? ?i?n.  Xu?t b?n 2011 ??c thêm.

Ṿng Châu Báu L?i Khuyên Qu?c V??ng, B?c Th? G?i B?n, và Gi?t D??ng Sinh Lu?n.
B? Tát Long Th?

Ratnavali; Suhrlekha by Arya Nagarjuna

3,000 n?m tr??c ?ă xu?t hi?n nhi?u tôn giáo, tri?t h?c trên th? gi?i, trong ?ó ? thánh ??a ?n ??, Ph?t Giáo xu?t hi?n, giáo lư Ph?t Giáo chuy?n t?i tri?t h?c t? t??ng mà hi?n nay r?t nhi?u ng??i kính tin. Sau khi ??c Ph?t thành ??o, Ngài chuy?n pháp luân ??u tiên ph? thông cho m?i ?? chúng, sau ?ó Ngài thuy?t ??i Th?a và Kim Cang Th?a b?t c?ng thông. ??c Ph?t huy?n kư r?ng: “Sau khi ta nh?p di?t 400 n?m, có m?t ng??i tên là Long Th? ? x? Benga n?i danh nh? ??ng ??o S? th? hai s? xu?t hi?n ? ??i”. Vi?t d?ch Nh?t H?nh. Xin quí v? b?m vào B? Tát Long Th? ?? xem thêm ba bài gi?ng sau:

 

B? TÁT LONG TH?Nagarjuna (c) Image courtesy of Mangalam Studio

Shantidevaweb

 

 

 

 

 

 

 

Image courtesy of  Mangalam Studio (c)

B? Tát H?nh
Ngài T?ch Thiên

Bobdhicaryavatara by Santideva

“Khi nào h? không c̣n t?n t?i. Khi nào chúng sanh c̣n hi?n h?u. Khi ?ó con c?ng s? c̣n. Giúp xua tan s? b?t h?nh c?a coi Ta Bà.”. ?ây là m?t b?n v?n quan tr?ng, Thánh ??c Dalai Lama th? 14 th??ng d?y ?? khuy?n khích phát tri?n B? ?? tâm. Ni Cô Thích Trí H?i d?ch. Sanskrit: Bodhicaryavatara by Santideva. Xu?t b?n 2011. Xin quí Ph?t t? b?m vào B? Tát H?nh ??c thêm.