Chương Trình Đặc Biệt

Pháp Đàm Vấn Đáp với Hòa Thượng Viên Minh tại Sutra Studio Lowell, Massachusetts (27-05-2017).