Chương Trình Đặc Biệt

Pháp Đàm Vấn Đáp với Hòa Thượng Pháp Tông tại Chùa Liên Hoa, Randolph, Massachusetts. Chương trình bắt đầu lúc 6:30 PM - 8:30 PM vào ngày 2 tháng 6 năm 2022.

Pháp Đàm Vấn Đáp với Hòa Thượng Viên Minh tại Sutra Studio Lowell, Massachusetts (27-05-2017).